Nota Tècnica i Informativa sobre legalització de les instal·lacions d'autoconsum

07/08/2014

La setmana passada, la Direcció General d’Energia i Mines publicava una nota tècnica i informativa sobre la classificació, i procediments per la legalització d’instal·lacions generadores d’energia elèctrica a partir de fonts no convencionals connectades a la xarxa interior de l’usuari, o sigui, instal·lacions en autoconsum.


Aquesta nota tècnica permet classificar, les instal·lacions generadores en 3 tipus (s/ ITC-BT-40 REBT).

  • Instal·lacions aïllades.
  • Instal·lacions generadores assistides.
  • Instal·lacions interconnectades.

La novetat és que actualitza i estandaritza els procediments i documents necessaris per la seva legalització. Actualment, a CO2EN ja hem legalitzat dues instal·lacions seguint aquest procediment amb resultat FAVORABLE. Queda pendent què passarà amb el peatge de recolzament o “peatge del sol”, avui en dia, encara una proposta de RD. Tot i així, la majoria de sectors ja es comencen a mentalitzar que encara que aquest peatge sigui aprovat, la seva vida serà mot curta perquè serà derogat ràpidament.

 

A continuació detallem el contingut de la nota informativa:

Instal·lacions generadores d'energia elèctrica connectades en xarxa interior

Nota informativa sobre el règim d'autorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores d'energia elèctrica connectades en xarxa interior.

A l'any 2012, com a conseqüència de la publicació en el BOE de data 28/01/2012 del Reial Decret Llei 1/2012, pel qual es procedeix a la suspensió dels procediments de pre-assignació de retribució i a la supressió dels incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de cogeneració, fonts d'energia renovables i residus, aquesta Direcció General va prendre la decisió de continuar tramitant totes les instal·lacions generadores connectades o no en xarxa interior sota l'empara del règim especial de producció elèctrica atès que aquest continuava vigent.

Ara bé, com que resultava afectat el règim econòmic, cada persona o entitat que tingués la intenció de promoure una instal·lació de règim especial havia de tenir en compte que, per l'energia que aboqués a la xarxa, percebria el preu del mercat elèctric, ja que s'havia suspès el règim econòmic primat.

La forma de sol·licitar i tramitar l'autorització administrativa, la posada en marxa i la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció en Règim Especial continuava sent la mateixa, d'acord amb el procediment establert pel Reial Decret 661/2007, el Reial Decret 1699/2011 i els procediments de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Actualment el nou marc regulatori (Llei 24/2013 del Sector Elèctric) elimina els conceptes diferenciats de règim ordinari i règim especial i regula la producció d'energia elèctrica.

La citada Llei, en el seu article 9, defineix l'autoconsum com el consum d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de generació connectades a l'interior d'una xarxa d'un consumidor o mitjançant una línia directa d'energia elèctrica associades a un consumidor i estableix diferents modalitats d'autoconsum.

També s'ha constatat un augment de l'interès d'empreses i ciutadans en posar en marxa projectes on l'energia produïda és consumida en la seva totalitat pel propi productor, motiu pel qual no es generen excedents ni es preveu cap abocament d'energia a la xarxa.

És per això que s'emet aquesta nota informativa amb l'objectiu d'aclarir els procediments administratius de tramitació dels diferents tipus d'instal·lacions de generació elèctrica.

 

1. Tipus d'instal·lacions

La ITC-BT 40 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002) relativa a instal·lacions generadores de baixa tensió, classifica les instal·lacions generadores atenent el seu funcionament respecte a la xarxa de distribució elèctrica de la manera següent:

a. Instal·lacions generadores aïllades: en què no pot existir connexió elèctrica alguna amb la xarxa de distribució elèctrica.
b. Instal·lacions generadores assistides: aquelles en les que hi ha connexió a la xarxa de distribució elèctrica, però sense que els generadors puguin estar treballant en paral·lel amb ella.
c. Instal·lacions elèctriques interconnectades: les que estan, normalment, treballant en paral·lel amb la xarxa de distribució elèctrica.

 

2. Requisits per a la tramitació

a. Instal·lacions aïllades

Les instal·lacions aïllades que generen en baixa tensió es tramiten de conformitat amb les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002) així com la Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques connectades a una alimentació en baixa tensió.


b. Instal·lacions assistides

Les instal·lacions assistides que generen en baixa tensió es tramiten de conformitat amb les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002) així com la Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques connectades a una alimentació en baixa tensió.

El titular de la instal·lació està obligat, d'acord amb l'apartat 9 de la ITC-BT 40, a presentar un projecte a la empresa distribuïdora d'energia elèctrica d'aquelles parts que afectin les condicions d'acoblament i seguretat del subministrament elèctric, a fi de que aquesta pugui verificar que les instal·lacions d'interconnexió i altres elements que afectin a la regularitat del subministrament estiguin realitzades d'acord amb els reglaments en vigor.

D'acord amb l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, la instal·lació s'haurà d'inscriure en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'energia elèctrica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme creat pel Reial Decret-Llei 9/2013, de 12 de juliol.


c. Instal·lacions interconnectades

c.1-Instal·lacions generadores en baixa tensió sense abocament a la xarxa elèctrica de distribució

Les instal·lacions interconnectades sense abocament a xarxa que generen en baixa tensió es tramiten de conformitat amb les ITC-BT 4 i ITC-BT 5 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) (Reial Decret 842/2002) així com la Instrucció 7/2003, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques connectades a una alimentació en baixa tensió.

El titular de la instal·lació està obligat, d'acord amb l'apartat 9 de la ITC-BT 40, a presentar un projecte a la empresa distribuïdora d'energia elèctrica d'aquelles parts que afectin les condicions d'acoblament i seguretat del subministrament elèctric, a fi de que aquesta pugui verificar que les instal·lacions de interconnexió i altres elements que afectin a la regularitat del subministrament estiguin realitzades d'acord amb els reglaments en vigor.

D'acord amb l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, la instal·lació s'haurà d'inscriure en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'energia elèctrica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme creat pel Reial Decret-Llei 9/2013, de 12 de juliol.


c.2-Instal·lacions generadores en baixa tensió amb abocament a la xarxa elèctrica de distribució

La forma de sol·licitar i tramitar l'autorització administrativa, la posada en marxa, i la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció Elèctrica segueix el procediment establert pel Reial Decret 661/2007, vigent transitòriament, el Reial Decret 1699/2011, el Decret 308/1996, el Decret 147/2009, de 22 de setembre pel que fa referència a les instal·lacions eòliques de qualsevol potència i fotovoltaiques sobre terra de més de 100 kW i els procediments de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

La instal·lació s'ha d'inscriure en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica de Catalunya (RIPRE) i, d'acord amb l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, s'haurà d'inscriure en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'energia elèctrica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme creat pel Reial Decret-Llei 9/2013, de 12 de juliol.

Podeu accedir al contingut web de la nota informativa clicant aquí.

 

 

Albert Juant Casademont
Enginyer Industrial

 

Comentaris