Actualització CTE DB HE i DB HS-3

02/08/2017

El passat 23 de Juny es va publicar l'ordre FOM/588/2017 per la que es modifiquen el Document Bàsic DB HE "Estalvi d'energia" i el Document Bàsic DB HS "Salubritat".

Modificacions al Document Bàsic DB HE "Estalvi d'Energia":

  • Es modifiquen els apartats HE-0 i HE-1 (canvis en l'àmbit d'aplicació)
  • Es defineix el concepte d'Edifici de Consum d'Energia Quasi nula com aquell que compleix amb els requsits de nova construcció segons CTE HE 2013.

 

Modificacions al Document Bàsic DB HS "Salubritat":

  • Es modifica substancialment el punt HS-3 (Qualitat de l'Aire Interior) 
    • S'estableix un cabal mínim de 1,5 l/s per local habitable en periodes de no ocupació
    • Nova metodologia de càlcul del cabal de ventilació necessàri de ventilació en habitatges:

 

Per a més informació, visitar la web del CTE aquí