La importància d’un pla de mesura i verificació per assegurar el correcte retorn dels estalvis despr

17/01/2014

L’avaluació i el seguiment dels estalvis energètics permet a les parts implicades en un projecte d’estalvi energètic quantificar i verificar, d’una manera definida, disciplinada, rigorosa i transparent, l’estalvi d’energia resultant de l’aplicació de mesures d’eficiència energètica.

L’equip de CO2en disposa de la formació en la metodologia IPMVP EVO (International Performance Measurement and Verification Protocol desenvolupat per l’Efficiency Valuation Organization). En els següents punts us explicarem de forma resumida els següents punts:

 • Resultats d’un pla de Mesura i Verificació (M&V)
 • Tipus de protocols de Mesura i Verificació (M&V)
 • Metodologia EVO. Com funciona i implantació (IPMVP)

 

RESULTATS D’UN PLA DE MESURA I VERIFICACIÓ

Estudis realitzats conclouen que la implantació de mesures d’eficiència energètica que es realitzen sota una metodologia rigorosa d’avaluació i seguiment d’estalvis impliquen un estalvi energètic d’un 20-30% addicional respecte a no disposar-ne

En el cas de l’aplicació pràctica d’Empreses de Serveis Energètics, el pla de Mesura i Verificació ha de formar part del contracte ja que estableix els paràmetres que determinen els estalvis aconseguits així com les condicions, metodologies i planificació que s’aplicarà per avaluar-los.

 

PROTOCOLS DE MESURA I VERIFICACIÓ (M&V)

Un pla de Mesura i Verificació ha d’incloure la informació necessària per establir els estalvis aconseguits mitjançant la comparació de la situació abans i després de l’aplicació d’una o diverses mesures de millora energètica

Existeixen diferents protocols de Mesura i Verificació acceptats internacionalment, que permeten definir una metodologia adaptada a les necessitats de cada projecte millorant la gestió dels riscos de la inversió:

 • International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) desenvolupat per l’Efficiency Valuation Organization (EVO). Es tracta de la metodologia que estableix un marc conceptual per aquets temes. O sigui, no és la millor eina a nivell tècnic però sí a nivell conceptual (protocol gratuït).
 • Federal Energy Management Program (FEMP) que ha desenvolupat la M&V Guidelines: Measurement and Verification for Federal Energy Project. Es tracta d’una aplicació pràctica de la metodologia IPMVP als edificis públics de l’administració nord-americana (protocol gratuït).
 • La American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) ha desenvolupat la Guideline 14-2002 Measurement of Energy and Demands Savings. Es tracta de la guia més tècnica però menys conceptual per establir un pla de mesura i verificació. Disposa de múltiples fórmules i càlculs per diferents casos i hipòtesis.

 

METODOLOGIA EVO (IPMVP)

La metodologia EVO avui en dia és la més establerta a casa nostra. La seva implantació ha anat lligada a l’aparició cada vegada més freqüent de contractes d’Empreses de Serveis Energètics (ESE).

Com funciona?

Es basa en la comparació entre un escenari de referència i la situació després de la implantació de les mesures de millora energètica. Per aconseguir-ho, defineix 4 opcions de càlcul:

 1. Anàlisi aïllant una mesura de millora energètica (exemple, millora d’un sistema d’il·luminació concret)
 2. No està clar
 3. Anàlisis de la instal·lació complerta (quan s’apliquen millores energètiques globals)
 4. Simulació calibrada (quan no existeixen dades prèvies del consum energètic)

 

I com s’implanta un protocol IPMVP?

La implantació d’un protocol de Mesura i Verificació segons l’estàndard del IPMVP es basa en 2 punts molt importants:

 • Definir els indicadors necessaris amb les seves unitats, límits, metodologies d’obtenció i periodicitat
 • Establir les condicions per les penalitzacions, modificacions i extincions del pla de M&V

Per això és molt important partir de la correcta definició d’un escenari base o de referència i de determinar inicialment quines són les mesures de millora energètica a implantar. És per aquest motiu, que no s’entendria l’existència d’un pla de Mesura i Verificació sense l’existència prèvia d’una auditoria energètica que defineixi bé l’escenari i les millores a efectuar.

En els pròxims capítols us anirem informant més al detall sobre tots aquests procediments

 

Albert Juan Casademont
Enginyer Industrial Col·legiat 17010