Legalització d'instal·lacions elèctriques existents

30/05/2014

Avui en dia, hi ha certes instal·lacions elèctriques que no estan correctament legalitzades o que no passen les inspeccions periòdiques corresponents. De mica en mica, totes aquestes instal·lacions seran sancionades i per tant, és necessari que la seva legalització sigui progressiva.

 

Exemples d'instal·lacions subjectes a passar una inspecció periòdica:

 • Edificis de més de 15 anys i que no disposen de la documentació acreditativa de la seva legalització (butlletins)
 • Instal·lacions elèctriques dels edificis d'habitatges amb una potència superior als 100kw
 • Aparcaments de més de 25 places
 • Locals de pública concurrència (hostals, bars, restaurants, etc.) o altres activitats especials (tallers de reparació, etc.)

 

A l'hora de passar la inspecció periòdica d'una instal·lació, és imprescindible disposar de la documentació de posada en funcionament i legalització de la mateixa, la qual sovint no es disposa en molts edificis d'una certa antiguitat.

 

És important legalitzar les instal·lacions, tant elèctriques, com tèrmiques, etc. D'aquesta manera es garanteix la seguretat de les persones i el bon funcionament dels aparells i de la mateixa instal·lació. Legalitzant correctament les instal·lacions s'eviten importants perills tant per a les persones com per l'immoble. Per altra banda, en el cas d'un sinistre, la companyia asseguradora davant d'una instal·lació no legalitzada podria declinar la seva responsabilitat.

 

Davant d'aquesta situació, la Generalitat de Catalunya va publicar la instrucció 10/2005 i les posteriors 3/2010 i 9/2012, on s'estableix un procediment especial per a la legalització de les instal·lacions elèctriques ja existents.

 

La importància d'aquest procediment rau en el fet que es permet legalitzar les instal·lacions d'acord amb la normativa vigent en el moment en la que es van executar i no pas amb l'actual, que implicaria refer pràcticament la totalitat de la instal·lació. No podem obviar que el cost econòmic de legalització en base a la normativa actual seria molt superior que si es fa segons la instrucció 9/2012. D'aquesta manera també s'eviten obres importants que poden comportar un cost elevat.

 

Així doncs, si tenim una instal·lació elèctrica antiga en un local o habitatge subjecte d'inspecció periòdica, abans no ens caigui una multa, què hem de fer?

 1. Sol·licitar a una Entitat d'inspecció i control homologada (TÜV rheinland, Bureau Veritas, SGS, ...) la inspecció de la instal·lació .
 2. Entregar la següent documentació:
 • Declaració responsable on es faci constar la inexistència de la documentació relativa a la legalització de la instal·lació.
 • Còpia del contracte del subministrament elèctric subscrit amb l'empresa distribuïdora d'energia o qualsevol altre document que justifiqui l'antiguitat de la instal·lació.
 • Darrera factura del consum elèctric.
 • Memòria tècnica simplicada de la instal·lació i esquema unifilar signats per un tècnic competent.
 • Contracte de manteniment subscrit amb una empresa instal·ladora autoritzada.

Llavors l'Entitat d'inspecció i control incorpora la documentació a l'expedient i porta a terme la inspecció i validació de la instal·lació.

Posteriorment es rep per part de l'EIC del certificat d'inscripció de la instal·lació i de l'etiqueta d'inspecció periòdica.

 

Per més informació: Instrucció 9/2012

 

Albert Juan Casademont
Enginyer Industrial Col·legiat 17010