Nova línia d'ajuts de la Diputació de Girona per calderes de biomassa i xarxes de calor

23/03/2014

La Diputació de Girona aposta fortament per les calderes de biomassa i les xarxes de calor. Per això obre una nova línia de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació, en equipaments de titularitat o gestió municipal, de calderes o xarxes de calor que facin servir com a combustible biomassa llenyosa forestal en forma d’estella. La utilització d’aquest combustible, que es preveu que provindrà preferentment de les comarques gironines, ha d'incidir directament en la millora de la prevenció d’incendis.

 

Substituir calderes antigues

La Diputació ha detectat, després d’analitzar més de cent PAES (plans d’acció d’energia sostenible), que els ajuntaments tenen un problema important en relació amb la climatització d’equipaments i escoles, ja que molt sovint la climatització es fa amb sistemes contaminants, poc eficients i cars, que utilitzen fonts d’energia fòssil com ara el gasoil. És per això que la institució s’ha proposat com a prioritat donar suport als ajuntaments perquè puguin executar les accions de substitució de calderes antigues per calderes de biomassa.

 

Les accions que seran subjectes de subvenció seran les següents:

Línia 1: Assistència tècnica i/o jurídica, a prestar per la diputació de Girona, per a la redacció d'estudis de viabilitat, projectes executius i/o plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la licitació de les inversions. S'exclouen d'aquesta assistència tècnica les auditories energètiques dels edificis. Tot i que no es tracta d'una subvenció monetària, s'estableix un cost màxim contractes d'assistència tècnica de 8.000 euros per ajuntament. En aquest cas l'assistència tècnica es prestarà amb càrrec a la Diputació de Girona al 100%.

 

Línia 2: Execució d'inversions en instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de biomassa llenyosa en edificis, i que hagin estat planificades al PAES del municipi. La subvenció es dimensionarà per tal que les inversions s'aproximin a una TIR de, com a mínim, el 10% i un període de retorn de, com a màxim, 5 anys, amb els límits que s'expressen a continuació:

  • Línia 2a: Per a calderes, l'import màxim de la subvenció serà de 50.000 euros.
  • Línia 2b: Per a xarxes de calor, l'import màxim serà de 100.000 euros.Per als municipis de fins a 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 75% de les despeses. Per als municipis de més de 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 50% de les despeses.

 

En breu s'iniciaran les accions per poder començar a rebre les sol·licituds. Esperem que aquesta sigui una eina per la dinamització de l'economia local i una aposta per sobirania energètica i un exemple també per la diversificació energètica al sector privat.

En aquest link us podeu descarregar la informació relativa a les subvencions

 

Albert Juan Casademont
Enginyer Industrial col·legiat 17010