Quin tipus d'empreses estan obligades a ser auditades energèticament?

08/03/2016

El passat12 de febrero de 2016, el MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), va publicar el RD Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

 

Aquest real decret ja portava un retard considerable en la seva publicació, amb varis esborranys publicats per part del govern, ja que, ja que segons la Unió Europea s'havia de crear un registra de Auditories Energètiques abans del 5 desembre 2015

 

Qui està obligat a disposar d'una auditoria energètica?

 • Segons article 2.1, de totes les empreses amb més de 250 treballadors, o bé, tenir un volum de negoci superior als 50 M € i alhora disposar d'un balanç general superior a 43 M €.

 

Què abast ha de tenir l'auditoria energètica?

 • L'auditoria energètica ha de cobrir el 85% del consum total d'energia final del conjunt de les instal·lacions ubicades al territori nacional.

 

Cada quan s'ha de fer una auditoria energètica?

 • A realitzar cada 4 anys. Són vàlides les auditories dutes a terme des de desembre de 2012, sempre que s'ajustin a les especificacions de l'article 3.3 o bé a la UNE-EN 16247.

 

Quant temps tinc per presentar l'auditoria energètica?

 • El termini per presentar les auditories a òrgans competents de cada comunitat autònoma és de 9 mesos des de l'aprovació d'aquest RD, és a dir, com a màxim el 13 de novembre del 2016.

 

En algun cas, puc estalviar-me l'auditoria energètica?

 • A canvi, només s'acceptarà un sistema de gestió energètica o ambiental o bé certificat d'eficiència energètica per la part dels edificis sempre que aquests incloguin una auditoria energètica o un document de recomanacions de millora que s'ajusti a les especificacions de l'article 3.3 de l' RD o UNE-EN 16247.
 • En tot cas, el que es crearà serà un registre d’auditories energètiques. Aquelles organitzacions que tinguin un auditoria energètica interna d’acord amb la ISO 50001 en principi ja compliran amb aquest requeriment. Per altra banda, disposar d’un sistema de gestió tal com ISO 14001, OSHAS, etc., no convalida una auditoria energètica

 

Quin professional pot realitzar una auditoria energètica?

 • Per part d'aquest Reial decret, hi ha un criteri molt ampli dels professionals que estan habilitats per a realitzar les auditories, de la mateixa manera com passa en el cas del RD 235/2013 de certificació energètica d'edificis. L'opció per l'administració per exigir qualitat i rigor en les auditories serà fer un control detallat del compliment de l'article 3.3 del RD 56/2016 o bé que aquestes s'ajustin a la norma UNE-EN 16247.
 • Les titulacions habilitades per a ser gestors energètics, segons l'article 8, són aquelles titulacions universitàries oficials, llicenciatures, graus o màsters on s'imparteixin coneixements bàsics d'energia, instal·lacions d'edificis, processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i actuacions d'estalvi energètic.
 • En els altres casos (formació professional o competència professional adquirida), caldrà justificar els coneixements i haver superat un curs teòric i pràctic per una entitat reconeguda per l'òrgan competent en la CCAA.

 

He de recórrer a un professional extern o pot fer-ho personal intern?

 • Les auditories també es podran dur a terme per personal propi de l'empresa sempre que no estigui relacionat amb l'activitat i l'empresa tingui un departament específic.

 

S'han de registrar les auditories energètiques un cop realitzades?

 • Sí, al Registre Oficial es crea el MINETUR i les CCAA són les encarregades de recollir les declaracions responsables o auditories i fer-les arribar al Registre Oficial.