Cheq-4.2

Calcula la fracció solar obtinguda mitjançant el sistema de plaques solars tèrmiques per tal d'acomplir amb el CTE.

Funcions: compliment del DB CTE HE-4 (2013) 

Tipus: GRATUÏT