Simulació energètica del conjunt 'La Fàbrica' de Celrà

Modelització energètica del conjunt d'edificis "la fàbrica" per al dimensionament d'una xarxa de calor amb caldera de biomassa

La simulació ha constat de les següents fases:

  • Modelització geomètrica del conjunt d'edificis que formen "la Fàbrica".
  • Caracterització operacional dels diferents edificis (horaris de funcionament, ocupació, consignes de temperatura..)
  • Càlcul de la demanda tèrmica simultània dels edificis.
  • Simulació de la demanda tèrmica simultània dels edificis amb avançament d'enceses en els edificis amb ús més continuat.
  • Dimensionament de la caldera.
  • Simulació dinàmica del comportament energètic i consum anual de la xarxa de calor.