Legalització d'instal·lacions d'Autoconsum

12/05/2014

L'autoconsum d'energia elèctrica fotovoltaica consisteix en generar energia elèctrica a partir de placa fotovoltaica per a consum propi . Per tramitar amb l'administració tan sols cal complir alguns requisits en la instal·lació. Es tracta doncs d'un tràmit simplificat, que facilita als usuaris finals la instal•lació i ús d'aquest tipus d'instal·lacions fotovoltaiques , amb els estalvis que comporten.

A continuació expliquem el contingut de la guia per legalitzar instal·lacions en autoconsums realitzada per el fabricant Català Circutor.

 

La normativa legal vigent permet l'autoconsum

A partir de l'aprovació del Reial Decret 1699/2011 sobre la regulació d'instal·lacions de generació de petita potència i davant l'incompliment indicat en aquest decret de regular l'autoconsum amb balanç net ; diferents comunitats autònomes van iniciar un procés d'anàlisi i finalment regulació del procés de legalització d'instal·lacions fotovoltaiques connectades a xarxa per a autoconsum amb injecció zero a la xarxa de distribució.

Aragó i la Rioja publicar instruccions tècniques mentre País Basc , Navarra , Catalunya i Madrid han optat per fer públic que accepten la tramitació d'aquestes instal·lacions sota la interpretació de la Instrucció Tècnica 40 BT del Reglament Electrotècnic ja que al no injectar a la xarxa els excedents energètics , aquestes instal·lacions poden ser considerades com instal·lacions generadores assistides per xarxa que en no injectar no requereixen ser registrades en règim especial.

D'aquesta manera, no és d'aplicació la tramitació requerida per a una instal·lació generadora en Règim Especial sinó com una simple modificació d’una instal·lació de consum amb autoconsum associat segons el REBT.

La llei de reforma del sector elèctric , aprovada al desembre 2013, indica que les instal·lacions fotovoltaiques a autoconsum podran estar associades a un consumidor d'energia , a un productor en règim especial o un projecte de subministrament amb línia dedicada.

Aquesta tipologia d'instal·lacions hauran de, en un futur, ser registrades en el moment en què s'aprovi i reguli la creació del registre d'instal•lacions en autoconsum i tindran l'obligació de satisfer les obligacions administratives que al llarg del temps del seu funcionament l'administració defineixi .
Exemple d'instal·lacions d'autoconsum amb injecció zero legalitzades:

El procés de legalització en quatre passos

El procés de legalització d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb injecció zero és el mateix que el procés per legalitzar qualsevol instal·lació receptora. Bàsicament, consta de la presentació de la documentació tècnica de la instal·lació davant d'una entitat de control. Després de comprovar la correcció de la documentació , l'entitat registra i segella la còpia de l'interessat que acredita que el sistema ha estat legalitzat.

A continuació hi ha els passos a seguir en el procés de legalització:

 

Aspectes rellevants del procés

Construcció de la planta fotovoltaica

La instal·lació dels equips de producció d'energia elèctrica a partir de la radiació solar requereix, com a únic tràmit, la sol·licitud de llicència d'obra menor municipal. El sistema no requereix sol·licitar punt de connexió ni cap altre anàlisi tècnica per part de la companyia distribuïdora.

En el muntatge del sistema es respectessin tots els preceptes tècnics indicats en el Codi Tècnic de l'Edificació (nivell de resistència d'estructures) així com en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (secció de conductors , proteccions elèctriques, ... )

A més, l'inversor encarregat de transformar la corrent contínua produïda pels mòduls fotovoltaics en corrent alterna ha d'estar homologat segons les normes vigents .

L'autoconsum instantani consisteix a generar un mateix energia elèctrica i consumir en el mateix moment.

Aquesta forma particular de generació elèctrica està augmentant notablement tot i la legalitat vigent en alguns països com Espanya , ja que és precisament aquesta forma de generació elèctrica la que permet autoritzar les instal·lacions de generació com una instal·lació elèctrica qualsevol. Això simplifica i abarateix la gestió de la instal·lació fotovoltaica davant les autoritats, de manera que la fa equivalent legislativament a un generador dièsel.

 

Documentació de la planta fotovoltaica

La documentació requerida per a la legalització del sistema fotovoltaic serà:

La instància de sol·licitud,

El butlletí de l' instal·lador,

Esquema unifilar del sistema

Memòria bàsica o projecte visat en funció de la potència de l'inversor instal·lat:

  • Per a sistemes amb potència menor a 10 kW n'hi haurà prou amb una memòria descriptiva.
  • Per a projectes amb potència major a 10 kW es requereix de projecte executiu visat.

Tant la memòria com el projecte de la instal·lació hauran d'especificar el procediment emprat pel sistema per evitar la injecció a la xarxa, definint els equips destinats a tal funció.

En el cas que la vostra planta sigui executada a Catalunya, aquests documents es poden consultar al link del lloc web : Canal empresa , habilitat per unificar i facilitar els tràmits empresarials.

 

Presentació de la documentació de la planta fotovoltaica

La documentació requerida per a la legalització del sistema fotovoltaic, un cop emplenada i signada per l'instal·lador, la propietat i l'enginyeria , en cas de ser de potència superior a 10 kW serà presentada a les oficines d'una entitat de control reconeguda per l'administració autonòmica.

Un cop verificada la correcció de la documentació, l'entitat donarà entrada en registre i segellar la còpia per a l'interessat conforme el sistema ha estat legalitzat.

 

Comunicació a l'empresa distribuïdora

Un cop legalitzada la instal·lació, el seu titular, ha de comunicar l'existència del sistema a la companyia distribuïdora mitjançant registre d'instància acompanyada d'una còpia del projecte o memòria descriptiva de la mateixa on s'indiqui la descripció de la connexió a la xarxa realitzada. Tot i que la companyia distribuïdora té el dret d'inspeccionar el sistema , no ha de suposar cap inconvenient ja que la instal·lació va ser aprovada per l'organisme públic corresponent.

 

Fonts: Circutor - Guia per la legalització d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica sense injecció a xarxa d’excedents.

Link: http://circutor.es/es/aplicaciones-y-soluciones/energia/autoconsumo/guia-legalizacion-instalaciones

ITC-BT- 40: http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/ITC_BT_40.pdf

 

 

Albert Juan Casademont
Enginyer Industrial